Top
News & Event
เลือกซื้อรองเท้าเซฟตี้ยังไง ให้ปลอดภัยกับผู้ใช้ และได้มาตรฐาน
รองเท้าเซฟตี้นั้นเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ในการทำงานที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีในส่วนของโรงงาน คลังสินค้า หรือกิจการที่มีความเสี่ยงในการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมในการทำงานเป็นหลัก ถึงแม้ว่าการเลือกซื้อรองเท้าเซฟตี้จะไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีตัวแทนจำหน่าย รวมถึงข้อมูลสินค้าของรองเท้าเซฟตี้อยู่แล้ว แต่การเลือกซื้อให้ได้มาตรฐานของรองเท้าเซฟตี้นั้น ผู้สั่งซื้อจำเป็นที่จะต้องมีความร...
Read More >>>